Navigace

Obsah

                                                                      Obec Holedeč

                                                               Nařízení obce 1/2015

 

                                 ZÁKAZ  POCHŮZKOVÉHO A PODOMNÍHO PRODEJE  

Zastupitelstvo obce Holedeč se na svém zasedání dne 8. 1. 2015  usneslo vydat na základě ustanovení § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákonana1) území obce Holedeč, Holedeček, Veletice a Stránky jsou zakázány.

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

 

  1. Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

 

  1. Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

 

  1. Předzahrádka je místo, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby, které je zřízeno v bezprostřední blízkosti související  provozovny, a které musí mít stejného provozovatele jako související provozovna.

 

 

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

            Na území obce Holedeč, Holedeček, Veletice a Stránky se zakazuje provozovat:

 

  1. pochůzkový prodej s výjimkou jeho provozování ve sportovních zařízeních.
  2. podomní prodej.

 

 

Čl. 4

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se toto nařízení nevztahuje

 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu v předzahrádkách, při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích pořádanými obcí nebo akcí schválených zastupitelstvem  a  na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem 3). Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. února 2015.